XBLOG logo @2x

Αύξηση στα οικονομικά του Ομίλου Quest

Ο Όμιλος Quest σε ενοποιημένη βάση κατά το Α’ τρίμηνο του 2021 κατέγραψε πωλήσεις €216 εκατ., κέρδη EBITDA άνω των €18 εκατ. και κέρδη προ φόρων περί τα €14 εκατ., επιτυγχάνοντας:

  • Αύξηση 46,2% στις πωλήσεις, 46,3% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 106,2% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) και 152,2% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ).
  • Τη διατήρηση των καλών χρηματοοικονομικών μεγεθών και τη συνέχιση των αναπτυξιακών επενδύσεών του.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη είναι τα ακόλουθα:

Αύξηση στα οικονομικά του Ομίλου QuestΔεν περιλαμβάνονται τα “Λοιπά κέρδη / (ζημίες)” της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €22,78  εκατ. έναντι  -€10,2 εκατ. στις 31/12/2020. Η μεταβολή από τις 31/12/2020, οφείλεται κυρίως στη

ν αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, μία τάση που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €2,92 εκ. Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη ΕΒΤ και ΕΑΤ περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους €0,9 εκ. από την πώληση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE.

Αποτελέσματα  3Μ 2021 ανά δραστηριότητα:

  • Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest).

Κατά το πρώτο τρίμηνο  του 2021 σημειώθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση

στις πωλήσεις (+64,1%), ενώ  η EBT κερδοφορία τριπλασιάστηκε (+205,5%) σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ουσιαστικά πρόκειται για σύγκριση δυο διαφορετικών εποχών, πριν και μετά την πανδημία covid -19, με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση της ζήτησης σε προϊόντα πληροφορικής και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους επί των πωλήσεων οφείλεται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και ταυτόχρονης συγκράτησης των δαπανών.

  • Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems)

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πω

λήσεις (+24,3%), υπερδιπλασιασμός στην προ φόρων κερδοφορία (+137,7%) και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής συνέχισε να αυξάνεται, εν μέρει και λόγω της πανδημίας που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα η Uni Systems λειτουργεί πιο αποδοτικά, με τη συγκράτηση  χρηματοοικονομικών και λοιπών δαπανών.

  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Στο Α’ τρίμηνο του 2021 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+24,5%), η οποία συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+41,1%). Η εταιρεία σταδιακά εξομαλύνει τις έκτακτες δαπάνες που προκάλεσε η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και επαναφέρει την κερδοφορία της πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

  • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (34,6%) αλλά και  υπερδιπλασιασμός της κερδοφορίας ΕΒΤ (+159%). Η εταιρεία δε βαρύνεται πλέον από τις έκτακτες δαπάνες που επέβαλε η συμφωνία (earn out) με τις δύο τράπεζες πελάτες της. Σταδιακά εμφανίζεται επίσης και η θετική επίπτωση από τη μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει ακόμα πιο αισθητή μετά το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και της εστίασης, καθώς και την επανάκαμψη του τουρισμού κατά τους ερχόμενους μήνες.

  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρώς μειωμένες (-4%) καθώς και η προ φόρων κερδοφορία (-5,5%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση, λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας σε σχέση με πέρυσι.

 Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το Α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €397 χιλ. σε σχέση με €425 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €851 χιλ. έναντι €76 χιλ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 η Quest Holdings αποεπένδυσε μερικώς από την εταιρεία ΤΕΚΑ Systems A.E., στην οποία κατείχε ποσοστό μειοψηφίας και ενέγραψε κεφαλαιακά κέρδη περί τα €0,9 εκ ευρώ. Τον Απρίλιο του 2021 ολοκληρώθηκε και η πώληση της υπολειπόμενης συμμετοχής στην ΤΕΚΑ με αντίστοιχα επιπλέον κεφαλαιακά κέρδη, τα οποία θα ενσωματωθούν στα μεγέθη του Α εξαμήνου 2021. Το συνολικό ποσό που έλαβε η εταιρεία από την εν λόγω πώληση ανήλθε σε €5 εκατ.

Προοπτικές για το 2021 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία (Covid-19)

Οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2020.

Από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (πληροφορική, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου εκτιμώνται τα εξής:

Προϊόντα Πληροφορικής: Παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση τόσο των προϊόντων πληροφορικής, όσο και του ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι οι κύριες δραστηριότητες του κλάδου. Οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν ισχυρή διψήφια αύξηση εσόδων κατά το 2021, προερχόμενη κυρίως από αύξηση του μεριδίου αγοράς, νέες κατηγορίες προϊόντων και ανάπτυξη του e-commerce.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems επηρεάζεται επίσης θετικά από τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης κατά το 2021. Εκτιμάται διψήφια αύξηση εσόδων προερχόμενη κυρίως από τη συνέχιση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη αύξηση των κερδών.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Για το 2021 οι τρέχουσες εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, που θα αυξηθούν με διψήφιο ρυθμό.  Η εταιρεία συνεχίζει τις αναπτυξιακές επενδύσεις της σε υποδομές, κυρίως στο νέο κέντρο διαλογής στο Αιγάλεω Αττικής, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2021.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης και την άρση των περιορισμών, η εταιρεία θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας, με θετικές προοπτικές λόγω της αύξησης της χρήσης των υπηρεσιών της. Για το 2021 προβλέπεται αύξηση των εσόδων προερχόμενη από την αύξηση των συναλλαγών και την επέκταση εγκαταστάσεων εξοπλισμού ηλεκτρονικών συναλλαγών.  Παράλληλα εκτιμάται διψήφια αύξηση της κερδοφορίας λόγω και του περιορισμού των επιβαρύνσεων του 2020 που προκάλεσε η συμφωνία της με τις τράπεζες.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά. Για το 2021 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από τις επενδύσεις του 2020. Οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη θα προέλθει από νέες επενδύσεις.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης ύψους €170 εκατ. περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων.

Για το σύνολο του 2021, με βάση τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία, εκτιμάται ότι τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας, θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2020, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την πορεία του Α΄ τριμήνου 2021. Η ενίσχυση των μεγεθών θα εξαρτηθεί από την πορεία των εμβολιασμών, του ανοίγματος της αγοράς, αλλά και του τουρισμού.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου  2021 ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου

Η Μητρική Εταιρεία περιλαμβάνεται στις λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες

Αύξηση στα οικονομικά του Ομίλου Quest

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.