XBLOG logo @2x

Το Πρώτο Θέμα πάει προς Πήγασο μεριά…

Το τοπίο ξεκαθάρισε τελικά σχετικά με το αν πωλείται ή όχι η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, το 70% της οποίας πλέον θα ανήκει στην οικογένεια Μπόμπολα της Πήγασος Εκδοτική. Ήμουν από τους τακτικούς αναγνώστες της εφημερίδας τα τρία αυτά χρόνια που εκδίδεται κάθε Κυριακή, φοβάμαι όμως ότι πλέον θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά αν θα συνεχίσω να την αγοράζω κάθε Κυριακή, αφού δε μου αρέσει το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό άκουγα τον Θέμο να λέει ότι η εφημερίδα θα παραμείνει ανεξάρτητη, ότι τα 5.000.000 ευρώ που τον κατηγορούσαν τα είχε για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίδας κλπ… Συμφωνώ και με τα όσα γράφει ο αρκούδος στο blog του.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Πρώτο Θέμα

Το «Πρώτο Θέμα» βρέθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες στο στόχαστρο μιας λυσσαλέας και πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα επίθεσης από ορισμένα κυβερνητικά και εκδοτικά –κυρίως ανταγωνιστικά κέντρα- με στόχο να κλείσει. Η τριετής παρουσία του στον χώρο του κυριακάτικου Τύπου άλλαξε πλήρως τα εκδοτικά δεδομένα της χώρας και δημιούργησε τεράστιες κυκλοφοριακές και εμπορικές αναδιατάξεις στον χώρο του Τύπου. Το «Πρώτο Θέμα», δέκα εβδομάδες μετά τη συστηματική και οργανωμένη επίθεση που δέχθηκε, συνέχισε να βρίσκεται πρώτο σε κυκλοφορία με πάνω από 220.000 φύλλα κάθε Κυριακή, κατά μέσο όρο.

Σήμερα η εφημερίδα αυτή, των συντακτών της και των αναγνωστών της, γυρνάει μία ακόμα σελίδα. Με μοναδικό κριτήριο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της και την ενδυνάμωσή της προχωρά σε συνεργασία με την «Πήγασος εκδοτική». Την πλέον ανεξάρτητη οικονομικά και πολιτικά εκδοτική επιχείρηση της χώρας, που ανήκει στην οικογένεια Μπόμπολα. Η «Πήγασος Εκδοτική» πρόκειται να αποκτήσει τελικώς το 70% της εφημερίδος. Χάρη σ’ αυτή τη συνεργασία κατέστη δυνατή η εταιρική αποχώρηση του Μ. Τριανταφυλλόπουλου με την εξαγορά των μετοχών του. Κατόπιν αυτού, το «Πρώτο Θέμα» και η «Πήγασος Εκδοτική» θα έρθουν σε οριστική συμφωνία συνεργασίας (υπόκειται στους κανόνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού) στο πλαίσιο της οποίας θα κατοχυρώνεται πλήρως η ανεξαρτησία της εφημερίδας και η διατήρηση της φυσιογνωμίας της όπως  διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα. Το «Πρώτο Θέμα» θα εξακολουθήσει να διευθύνεται από την ίδια συντακτική επιτροπή που το εξέδωσε εξαρχής, με επικεφαλής τον Θέμο Αναστασιάδη και τον Τάσο Καραμήτσο, οι οποίοι έχουν την απόλυτη ευθύνη της εφημερίδας και εγγυώνται τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της.


Η ανακοίνωση που έβγαλε η Πήγασος Εκδοτική

Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 14 Μαρτίου 2008 και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Καρυοφύλλη του Ευαγγέλου, υπεγράφη:

α) Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών, δυνάμει του οποίου η Εταιρία προέβη στην αγορά από τον κ. Ευθύμιο Τριανταφυλλόπουλο του Κωνσταντίνου, διακοσίων σαράντα (240) ονομαστικών μετοχών της Α.Ε. υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (εφεξής ως «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (7.380.000,00) Ευρώ και

β) Προσύμφωνο Πώλησης Μετοχών, δυνάμει του οποίου η Εταιρία προσυμφώνησε την αγορά από τον κ. Θεμιστοκλή Αναστασιάδη του Βύρωνος, εκατόν είκοσι (120) ονομαστικών μετοχών της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» που αντιστοιχούν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000,00) Ευρώ και από τον κ. Αναστάσιο Καραμήτσο του Ιωάννη, εξήντα (60) ονομαστικών μετοχών της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», που αντιστοιχούν σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) Ευρώ, συνεπεία της οποίας και υπό την αίρεση της παροχής εγκρίσεως εκ της αρμοδίας Αρχής κατά Ν. 703/1977, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» θα ανέλθει σε εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Σημειώνεται ότι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ανέρχεται σήμερα σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης και η ως άνω εταιρία είναι μοναδική μέτοχος της Α.Ε. υπό την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», φορέα έκδοσης της κυριακάτικης ομώνυμης εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.