XBLOG logo @2x

Η απόφαση της ΕΕΤΤ για τα νέα πακέτα του ΟΤΕ

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ στην υπ’ αριθμ. 574 συνεδρίασή της ενέκρινε τα συνδυαστικά οικονομικά πακέτα πρόσβασης και επικοινωνίας της εταιρίας ΟΤΕ ΑΕ…

  1. ΟΤΕ TALK 24/7 + 60F2M (ΟΛΗ ΜΕΡΑ + 60 ΚΙΝΗΤΑ)
  2. DP2 + 30F2M (INTERNET & ΟΜΙΛΙΑ – DP2)
  3. DP24 + 60F2M (INTERNET & ΟΜΙΛΙΑ – DP24)
  4. 4) Σταθερά + Κινητά 300 (ή ΟΤΕ 250+50F2M).

Στην ίδια συνεδρίαση, η ΕΕΤΤ απέρριψε το πακέτο «Conn-x internet & Ομιλία mixed 300 ή Conn-x 24mbps+250+50F2M», με το αιτιολογικό της ύπαρξης πρακτικής «συμπίεσης περιθωρίου κέρδους» για τους εναλλακτικούς παρόχους. Δύο από τα ως άνω πέντε πακέτα είχαν κατατεθεί από τον ΟΤΕ προς έγκριση στις 21 Ιουνίου 2010 και τα άλλα τρία στις 2 Ιουλίου 2010 αντίστοιχα.

Περί τα μέσα Ιουλίου 2010 τα μη εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ  πακέτα άρχισαν να διαφημίζονται και να διατίθενται εμπορικά από τον ΟΤΕ, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Η πρακτική αυτή οδήγησε στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων με επιβολή προστίμων για μη συμμόρφωση κατά του ΟΤΕ, μετά από καταγγελίες τριών εναλλακτικών παρόχων (HOL  AE, FORTHNET AE, WIND AE).

Η ΕΕΤΤ, ασκώντας τις αρμοδιότητές της δυνάμει του Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ορίζει σχετικές αγορές προϊόντων με βάση τις εθνικές συνθήκες, αναλύει το επίπεδο του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές και επιλέγει τις κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις στις περιπτώσεις που κάποια αγορά χαρακτηρίζεται από την απουσία αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη διαδικασία «ανάλυσης αγορών» διενεργείται από το προσωπικό της ΕΕΤΤ σε συνεργασία με εξειδικευμένους διεθνείς οίκους, ακολουθώντας την αναλυτική μεθοδολογία που περιγράφεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αγορά λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση χαρακτηρίζεται από έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι η εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. κατέχει Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ).

Η εξέταση των συνδυαστικών πακέτων υπηρεσιών αποτελεί επιβληθείσα κανονιστική υποχρέωση στην εταιρία ΟΤΕ ΑΕ και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών προβλημάτων της αγοράς. Γίνεται δε από την ΕΕΤΤ με έγκυρο και διαφανή τρόπο, με τη χρήση σύνθετου επιστημονικού μοντέλου εξέτασης οικονομικών προγραμμάτων πολλαπλών παραμέτρων, το οποίο αξιολογεί στοιχεία και προβλέψεις που υποβάλλει η ίδια η εταιρία ΟΤΕ ΑΕ.

Σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα διεθνή κοστολογικά πρότυπα, η μεθοδολογία εξέτασης των πακέτων λαμβάνει υπόψη συνδυαστικά, όλες τις συνιστώσες στις οποίες βασίζεται η προσφορά κάθε προγράμματος στην Ελληνική αγορά, και όχι επιλεκτικά μέρος από αυτές. Μεταξύ των παραμέτρων αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα μερίδια αγοράς της εταιρίας ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων τόσο σε υπηρεσίες φωνής όσο και σε ευρυζωνικές συνδέσεις, τα δικτυακά, εργασιακά, διαφημιστικά και λοιπά κόστη που προκύπτουν από τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ, τις τιμές χονδρικής και λιανικής, τα λεπτά κίνησης προς σταθερά και κινητά δίκτυα, τη δυνητική πελατεία και τις προβλέψεις εσόδων ανά πακέτο  κλπ.

Η μεθοδολογία εξέτασης των πακέτων αποσκοπεί στο να διαπιστώσει, με απόλυτα διαφανή τρόπο, την αντικειμενική δυνατότητα των ανταγωνιστών του κυρίαρχου παρόχου, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε ρύθμιση λόγω έλλειψης σημαντικής ισχύος στην ελληνική αγορά των δημοσίως διαθέσιμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, να προσφέρουν και αυτοί, μέσω άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης, αντίστοιχα πακέτα στους καταναλωτές.

Στόχος της ρύθμισης, όπως άλλωστε ισχύει σε όλες τις ευρωπαïκές χώρες, είναι η αποτροπή μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών πρακτικών σε βάρος του καταναλωτικού κοινού. Το τελικό ζητούμενο παραμένει η δυνατότητα παροχής στον Ευρωπαίο καταναλωτή, όχι πρόσκαιρα αλλά σε βάθος χρόνου, πληθώρας ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών σε προσιτές τιμές από περισσότερες πηγές.

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.